Nasjonale turiststier 

 

Nasjonale turiststier er en ordning som er etablert som et svar på nye utfordringer i norsk natur, med stort antall besøkende, søppel, slitasje, behov for informasjon og beredskap. Disse stiene skal ivareta natur- og opplevelsesverdiene ved et utvalg naturområder som mottar særlig stort besøk. Målet med ordningen er å bidra til en god håndtering av store mengder besøkende gjennom en helhetlig besøksforvaltning. På den måten tar vi vare på opplevelses- og naturverdiene på turmålet, samtidig som det legger grunnlag for bred verdiskaping lokalt.

Ordningen består av 2 ulike ordninger: en tilskuddsordning som var etablert i 2017 og en autorisasjonsordning som var godkjent av KMD i august 2018.

Det har i 2017 og 2018 vært søknader til tilskuddsordningen fra turmålene Reinebringen, Kvalvika og Djevelporten. Reinebringen har fått tildelt midler. Per dags dato har ingen stier status som nasjonal turiststi og tidligere tildeling av tilskudd fra ordningen Nasjonale turiststier medfører ingen fortrinnsrett til å bli autorisert. 

 

Fuglhuken

Lofoten friluftsråd fikk i 2018 tildelt midler til å kjøre et prosjekt på utvelgelse av et turmål i Lofoten som det skal søkes om autorisasjon for. Vi har mange turmål som er aktuelle, men kan ikke forvente å få mer enn 1 nasjonal turiststi. Prosessen med å vurdere og prioritere aktuelle turmål krever at det tenkes på regional og lokal besøksforvaltning, bærekraft, regional utvikling, lokal forankring og lokal verdiskaping. I tillegg skal nasjonale turiststier ses i sammenheng med at målene fra tidligere prosjekter innen reiseliv og besøksforvaltning. Og så er det selgfølgelig alle kravene som ligger i autorisasjonsordningen som skal vurderes opp imot de ulike turmål. 

Arbeidet med utvelgelse er i gang, og målet er å få utvalg en sti og laget en søknad i løpet av 2019, så Lofoten kan få en autorisert nasjonal turiststi i 2020. 

 

Miljødirektoratets hjemmeside kan du lese mer om ordningen.